Ống Inox Chịu Áp Thành Phần Hóa Học theo tiêu chuẩn EN 10216-5

Ống Inox Chịu Áp Thành Phần Hóa Học theo tiêu chuẩn EN 10216-5

BS EN 10216-5 2004 là Tiêu chuẩn Châu Âu cho ống thép không gỉ cho mục đích áp lực.

Nó bao gồm các loại sau:

Thép chống ăn mòn Austenitic (21 loại)

Thép chống rão Austenitic (12 loại)

Thép chống ăn mòn Austenitic-ferritic (duplex) (6 loại)

Thép chống ăn mòn Austenitic

Steel grade C Si Mn P S N Cr Cu Mo Nb Ni Ti Others
Steel name Steel number
X2CrNi18-9 1.4307 0.030 1.00 2.00 0.040 0.015 0.11 17.50/19.50 8.00/10.00
X2CrNi19-11 1.4306 0.030 1.00 2.00 0.040 0.015 0.11 18.00/20.00 10.00/12.00
X2CrNiN18-10 1.4311 0.030 1.00 2.00 0.040 0.015 0.12/0.22 17.00/19.50 8.50/11.50
X5CrNi18-10 1.4301 0.07 1.00 2.00 0.040 0.015 0.11 17.00/19.50 8.00/11.50
X6CrNiTi18-10 1.4541 0.08 1.00 2.00 0.040 0.015 17.00/19.00 9.00/12.00 5xC/0.70
X6CrNiNb18-10 1.4550 0.08 1.00 2.00 0.040 0.015 17.00/19.00 10xC/1.00 9.00/12.00
X1CrNi25-21 1.4335 0.020 0.25 2.00 0.025 0.010 0.11 24.00/26.00 0.20 20.00/22.00
X2CrNiMo17-12-2 1.4404 0.030 1.00 2.00 0.040 0.015 0.11 16.50/18.50 2.00/2.50 10.00/13.00
X5CrNiMo17-12-2 1.4401 0.07 1.00 2.00 0.040 0.015 0.11 16.50/18.50 2.00/2.50 10.00/13.00
X1CrNiMoN22-2 1.4466 0.020 0.70 2.00 0.025 0.010 0.10/0.16 24.00/26.00 2.00/2.50 21.00/23.00
X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 0.08 1.00 2.00 0.040 0.015 16.50/18.50 2.00/2.50 10.50/13.50
X6CrNIMoNb17-12-2 1.4580 0.08 1.00 2.00 0.040 0.015 16.50/18.50 2.00/2.50 10xC/1.00 10.50/13.50
X2CrNiMoN17-13-3 1.4429 0.030 1.00 2.00 0.040 0.015 0.12/0.22 16.50/18.50 2.50/3.00 11.00/14.00
X3CrNiMo17-13-3 1.4436 0.05 1.00 2.00 0.040 0.015 0.11 16.50/18.50 2.50/3.00 10.50/13.00
X2CrNiMo18-14-3 1.4435 0.030 1.00 2.00 0.040 0.015 0.11 17.00/19.00 2.50/3.00 12.50/15.00
X2CrNiMoN17-13-5 1.4439 0.030 1.00 2.00 0.040 0.015 0.12/0.22 16.50/18.50 4.00/5.00 12.50/14.50
X1NiCrMoCu31-27-4 1.4563 0.020 0.70 2.00 0.030 0.010 0.11 26.00/28.00 0.70/1.50 3.00/4.00 30.00/32.00
X1NiCrMoCu25-20-5 1.4539 0.020 0.70 2.00 0.030 0.010 0.15 19.00/21.00 1.20/2.00 4.00/5.00 24.00/26.00
X1NiCrMoCuN20-18-7 1.4547 0.020 0.70 1.00 0.030 0.010 0.18/0.25 19.50/20.50 0.50/1.00 6.00/7.00 17.50/18.50
X1NiCrMoCuN25-20-7 1.4529 0.020 0.50 1.00 0.030 0.010 0.15/0.25 19.00/21.00 0.50/1.50 6.00/7.00 24.00/26.00
X2NiCrAlTi32-20 1.4558 0.030 0.70 1.00 0.020 0.015 20.00/23.00 32.00/35.00 8x(C+N)/0.60 Al 0.15/0.45

Thép chống rão Austenitic

Steel grade C Si Mn P S N Cr Cu Mo Nb Ni Ti Others
Steel name Steel number
X6CrNi18-10 1.4948 0.04/0.08 1.00 2.00 0.035 0.015 0.11 17.00/19.00 8.00/11.00
X7CrNiTi18-10 1.4940 0.04/0.08 1.00 2.00 0.040 0.015 0.11 17.00/19.00 9.00/13.00 5x(C+N)/0.80
X7CrNiNb18-10 1.4912 0.04/0.10 1.00 2.00 0.040 0.015 0.11 17.00/19.00 10xC/1.20 9.00/12.00
X6CrNiTiB18-10 1.4941 0.04/0.08 1.00 2.00 0.035 0.015 17.00/19.00 9.00/12.00 5xC/0.80 B 0.0015/0.0050
X6CrNiMo17-13-2 1.4918 0.04/0.08 0.75 2.00 0.035 0.015 0.11 16.00/18.00 2.00/2.50 12.00/14.00
X5NiCrAlT31-20 1.4958 0.03/0.08 0.70 1.50 0.015 0.010 19.00/22.00 0.50 0.10 30.00/32.50 0.20/0.50 Al 0.20/0.50 Al+Ti 0.70

Co 0.5

Ni+Co 30.0/32.5

X8CrNiAlTi32-21 1.4959 0.05/0.10 0.70 1.50 0.015 0.010 19.00/22.00 0.50 30.00/34.00 0.25/0.65 Al 0.20/0.65
X3CrNiMoBN17-13-3 1.4910 0.04 0.75 2.00 0.035 0.015 0.10/0.18 16.00/18.00 2.00/3.00 12.00/14.00 B 0.0015/0.0050
X8CrNiNb16-13 1.4961 0.04/0.10 0.30/0.60 1.50 0.035 0.015 15.00/17.00 10xC/1.20 12.00/14.00
X8CrNiMoVNb16-13 1.4988 0.04/0.10 0.30/0.60 1.50 0.035 0.015 0.06/0.14 15.50/17.50 1.10/1.50 10xC/1.20 12.50/14.50 V 0.60/0/85
X8CrNiMoNb16-16 1.4981 0.04/0.10 0.30/0.60 1.50 0.035 0.015 15.50/17.50 1.60/2.00 10xC/1.20 15.50/17.50
X10CrNiMoMnNbVB15-10-1 1.4982 0.06/0/15 0.20/1.00 5.50/7.00 0.035 0.015 14.00/16.00 0.80/1.20 0.75/1.25 9.00/11.00 V 0.15/0.40

B 0.003/0.009

Thép Duplex

Steel grade C Si Mn P S N Cr Cu Mo Ni Others
Steel name Steel number
X2CrNiMoN22-5-3 1.4462 0.030 1.00 2.00 0.035 0.015 0.10/0.22 21.00/23.00 2.50/3.50 4.50/6.50
X2CrNiMoSi18-5-3 1.4424 0.030 1.40/2.00 1.20/2.00 0.035 0.015 0.05/0.10 18.00/19.00 2.50/3.00 4.50/5.20
X2CrNiN23-4 1.4362 0.030 1.00 2.00 0.035 0.015 0.05/0.20 22.00/24.00 0.10/0.60 0.10/0.60 3.50/5.50
X2CrNiMoN25-7-4 1.4410 0.030 1.00 2.00 0.035 0.015 0.20/0.35 24.00/26.00 3.00/4.50 6.00/8.00
X2CrNiMoCuN25-6-3 1.4507 0.030 0.70 2.00 0.035 0.015 0.15/0.30 24.00/26.00 1.00/2.50 2.70/4.00 5.50/7.50
X2CrNiM0CuWN25-7-4 1.4501 0.030 1.00 1.00 0.035 0.015 0.20/0.30 24.00/26.00 0.50/1.00 3.00/4.00 6.00/8.00 W 0.50/1.00
Kiến thức Vật Liệu tại: https://vatlieu.edu.vn/
Đặt hàng online tại: https://kimloaig7.com/