Các loại bề mặt của Inox

Các loại bề mặt của Inox (Cuộn, Tấm, Thanh la)

Bề mặt hoàn thiện cho thép không gỉ dạng phẳng (cuộn, thanh) và tấm, được quy định trong tiêu chuẩn BS EN 10088-2: 2005. ‘Thép không gỉ – Điều kiện giao hàng kỹ thuật cho tấm / tấm và dải thép chống ăn mòn cho các mục đích chung.’

Tiêu chuẩn áp dụng cho cả ‘bề mặt hàng cán nóng và cán nguội’ và các bề mặt đặc biệt khác ‘, nhằm hoàn thiện giá trị để đạt được hiệu quả về mặt thẩm mỹ cụ thể.

Hầu hết các bề mặt hoàn thiện có sẵn đều phải đáp ứng tiêu chuẩn cao về khả năng chống ăn mòn.

Bề mặt hoàn thiện thô (ví dụ: bề mặt thô ‘G’ = Ground) có thể hạn chế khả năng chống ăn mòn của thép trong các ứng dụng nghiêm trọng, trong đó loại đặc biệt đang hoạt động trong điều kiện gần với giới hạn chống ăn mòn của nó.

Xem: Bề mặt thép không gỉ, Inox trang trí không được đề cập ở bài viết này.

Các bề mặt Inox loại cán nóng

Mã hiệu

Tên gọi

Diễn giải

1C

Hot rolled, heat treated, not descaled

Cán nóng, xử lý nhiệt, không khử cặn

Surface covered with mill scale. Finished parts may be suitable for heat (oxidation) resisting applications as supplied, but should be descaled to optimise corrosion resistance

Bề mặt phủ quy mô nhà máy. Các bộ phận hoàn thiện có thể phù hợp cho các ứng dụng chống nóng (oxy hóa) như được cung cấp, nhưng nên được khử cặn để tối ưu hóa khả năng chống ăn mòn

1E

Hot rolled, heat treated, mechanically descaled

Cán nóng, xử lý nhiệt, khử cặn cơ học

Free of mill scale by shot blasting or grinding. This finish can also limit the crevice corrosion resistance

Xử lý quy mô nhà máy bằng cách gõ hoặc mài. Bề mặt này cũng có thể hạn chế khả năng chống ăn mòn kẽ hở

1D

Hot rolled, heat treated, pickled

Cán nóng, xử lý nhiệt, ngâm

Most common ‘hot rolled’ finish available. Most corrosion resistant hot rolled finish specified

Bề mặt ‘cán nóng’ phổ biến nhất có sẵn. Hầu hết các kết thúc cán nóng chống ăn mòn chỉ định

1U

Hot rolled, not heat treated, not descaled

Cán nóng, không xử lý nhiệt, không khử cặn

Surface is left covered with rolling (mill) scale. Surface suitable for products intended for further working eg strip for re-rolling.

Bề mặt hằn bởi col lăn máy cán (nhà máy). Bề mặt phù hợp cho các sản phẩm dự định làm việc thêm, ví dụ như dải để cán mỏng lại.

Các bề mặt Inox  loại cán nguội

Mã hiệu

Tên gọi

Diễn giải

2B

Cold rolled, heat treated, pickled, skin passed

Cán nguội, xử lý nhiệt, ngâm, xử lý bề mặt

Most common ‘cold rolled’ finish available. Non-reflective, smooth finish, good flatness control. Thickness range limited by manufactures’ skin passing rolling capacity.

Bề mặt ‘cán nguội’ phổ biến nhất hiện có. Không phản chiếu, hoàn thiện mịn, kiểm soát độ phẳng tốt. Phạm vi độ dày giới hạn bởi khả năng cán da của nhà sản xuất.

2C

Cold rolled, heat treated, not descaled

Cán nguội, xử lý nhiệt, không khử cặn

Smooth with scale from heat treatment, suitable for parts to be machined or descaled in subsequent production or where the parts are for heat resisting applications.

Nhẹ nhàng với quy mô từ xử lý nhiệt, thích hợp cho các bộ phận được gia công hoặc khử cặn trong sản xuất tiếp theo hoặc nơi các bộ phận dành cho các ứng dụng chịu nhiệt.

2D

Cold rolled, heat treated, pickled

Cán nguội, xử lý nhiệt, ngâm

Thicker sheet size ranges. Smoothness not as good as 2B, but adequate for most purposes.

Phạm vi kích thước tấm dày hơn. Độ mịn không tốt bằng 2B, nhưng đủ cho hầu hết các mục đích.

2E

Cold rolled, heat treated, mechanically descaled

Cán nguội, xử lý nhiệt, khử cặn cơ học

Rough and dull. Usually applied to steels with a scale which is very resistant to pickling solutions

Thô và xỉn. Thường được áp dụng cho các loại thép có tỷ lệ rất bền với dung dịch tẩy

2H

Cold rolled, work hardened

Cán nguội, làm cứng cơ học

“Temper” rolling on austenitic types improves mechanical strength. Smoothness similar to 2B

“Chỉnh nhiệt độ” lăn trên các loại austenitic cải thiện độ bền cơ học. Độ mịn tương tự như 2B

2R

Cold rolled, bright annealed

Cán nguội, ủ sáng

Highly reflective “mirror” finish, very smooth. Often supplied with plastic coatings for pressings. Manufactured items usually put into service without further finishing

“Gương” phản chiếu cao, rất mịn. Thường được cung cấp với lớp phủ PVC. Các mặt hàng sản xuất thường được đưa vào phục vụ mà không cần hoàn thiện thêm

2Q

Cold rolled, hardened and tempered.

Cán nguội, cứng và tôi luyện, quy mô miễn phí

Only available on martensitic types (eg 420). Scaling avoided by protective atmosphere heat treatment or descaling after heat treatment

Chỉ có sẵn trên các loại martensitic (ví dụ Inox 420). Tránh co giãn bằng cách xử lý nhiệt trong môi trường bảo vệ hoặc tẩy cặn sau khi xử lý nhiệt

Các bề mặt đặc biệt khác (Alo 0888 316 304 để được giải thích)

Mã hiệu

Tên gọi

Diễn giải

1G or 2G

Ground

Can be based on either ‘1’ or ‘2’ ex-mill finishes. A unidirectional texture, not very reflective

1J or 2J

Brushed or dull polished

Can be based on either ‘1’ or ‘2’ ex-mill finishes Smoother than “G” with a unidirectional texture, not very reflective

1K or 2K

Satin polished

Can be based on either ‘1’ or ‘2’ ex-mill finishes Smoothest of the special non-reflective finishes with corrosion resistance suitable for most external applications.

1P or 2P

Bright polished

Can be based on either ‘1’ or ‘2’ ex-mill finishes Mechanically polished reflective finish. Can be a mirror finish.

2F

Cold rolled, heat treated, skin passed on roughened rolls

Uniform non-reflective matt surface, can be based on either 2B or 2R mill finishes

1M or 2M

Patterned

Can be based on either ‘1’ or ‘2’ ex-mill finishes. One side patterned only. Includes “chequer” plates (“1” ex-mill finish) & fine textures finishes (“2” ex-mill finish)

2W

Corrugated

Profile rolled (eg trapezoidal or sinusoidal shapes)

2L

Coloured

Applied to flat (2R, 2P or 2K type fishes) or patterned (2M) sheet base finishes in a range of colours

1S or 2S

Surface coated

Can be based on either ‘1’ or ‘2’ ex-mill finishes . Normally coated on one side only with a metallic coating, such as tin, aluminium or titanium

Xem bài: Đánh bóng bề mặt Inox bằng điện [chưa cập nhật]

So sánh các tên gọi bề mặt khác nhau

Description

BS1449-2

DIN

ASTM (A480)

1D

Hot rolled, heat treated, pickled

1

IIa (c2)

1

2B

Cold rolled, heat treated, pickled, skin passed

2B

IIIc (n)

2B

2D

Cold rolled, heat treated, pickled

2D

IIIb (h)

2D

2R

Cold rolled, bright annealed

2A

IIId (m)

BA

2G

Cold rolled, ground

3A

No.3

2J

Cold rolled, brushed or dull polished

3B (or 4)

No.4

2K

Cold rolled, satin polished

5

No.6

2P

Cold rolled, bright polished

8

No.8