Tính chất cơ học của thép không gỉ Austenit theo tiêu chuẩn BS EN 10088-2

Tính chất cơ học của thép không gỉ Austenit theo tiêu chuẩn BS EN 10088-2

Tên gọi Thuộc tính cơ khí tối thiểu trừ các trường hợp đặc biệt
Tên thép Mác thép Sản phẩm Proof strength Tensile strength Rm N/mm2 Elongation5),6) %
Form2) Max thickness mm Rp0.23),4) N/mm2 Rp1.03),4) N/mm2

Các mác inox phổ thông dòng Austenitic

X10CrNi18-8 1.4310 C 8 250 280 600/950 40
X2CrNiN18-7 1.4318 C 8 350 380 650/850 40
H 13.5 330 370 650/850 40
P 75 330 370 630/830 45
X2CrNi18-9 1.4307 C 8 220 250 520/700 45
H 13.5 200 240 520/700 45
P 75 200 240 500/700 45
X2CrNi19-11 1.4306 C 8 220 250 520/700 45
H 13.5 200 240 520/700 45
P 75 200 240 500/700 45
X2CrNiN18-10 1.4311 C 8 290 320 550/750 40
H 13.5 270 310 550/750 40
P 75 270 310 550/750 40
X5CrNi18-10 1.4301 C 8 230 260 540/750 45
H 13.5 210 250 520/720 45
P 75 210 250 520/720 45
X8CrNiS18-9 1.4305 P 75 190 230 500/700 35
X6CrNiTi18-10 1.4541 C 8 220 250 520/720 40
H 13.5 200 240 520/720 40
P 75 200 240 500/700 40
X4CrNi18-12 1.4303 C 8 220 250 500/650 45
X2CrNiMo17-12-2 1.4404 C 8 240 270 530/680 40
H 13.5 220 260 530/680 40
P 75 220 260 520/670 45
X2CrNiMoN17-11-2 1.4406 C 8 300 330 580/780 40
H 13.5 280 320 580/780 40
P 75 280 320 580/780 40
X5CrNiMo17-12-2 1.4401 C 8 240 270 530/680 40
H 13.5 220 260 530/680 40
P 75 220 260 520/670 45
X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 C 8 240 270 540/690 40
H 13.5 220 260 540/690 40
P 75 220 260 520/670 40
X2CrNiMo17-12-3 1.4432 C 8 240 270 550/700 40
H 13.5 220 260 550/700 40
P 75 220 260 520/670 45
X2CrNiMo18-14-3 1.4435 C 8 240 270 550/700 40
H 13.5 220 260 550/700 40
P 75 220 260 520/670 45
X2CrNiMoN17-13-5 1.4439 C 8 290 320 580/780 35
H 13.5 270 310 580/780 35
P 75 270 310 580/780 40
X1NiCrMoCu25-20-5 1.4539 C 8 240 270 530/730 35
H 13.5 220 260 530/730 35
P 75 220 260 520/720 35

Các mác inox đặc biệt dòng Austenitic

X5CrNi17-7 1.4319 C 3 230 260 550/750 45
H 6 230 260 550/750 45
X5CrNiN19-9 1.4315 C 8 290 330 500/720 40
H 13.5 270 310 500/750 40
P 75 270 310 500/750 40
X5CrNiCu19-6-2 1.4640 C 8 230 260 540/750 45
H 13.5 210 240 520/720 45
X1CrNi25-21 1.4335 P 75 200 240 470/670 40
X6CrNiNb18-10 1.4550 C 8 220 250 520/720 40
H 13.5 200 240 520/720 40
P 75 200 240 500/700 40
X1CrNiMn25-22-2 1.4466 P 75 250 290 540/740 40
X6CrNiMoN17-13-2 1.4580 P 75 220 260 520/720 40
X2CrNiMoN17-13-3 1.4429 C 8 300 330 580/780 35
H 13.5 280 320 580/780 35
P 75 280 320 580/780 40
X3CrNiMo17-13-3 1.4436 C 8 240 270 550/700 40
H 13.5 220 260 550/700 40
P 75 220 260 530/730 40
X2CrNiMoN18-12-4 1.4434 C 8 290 320 570/770 35
H 13.5 270 310 570/770 35
P 75 270 310 540/740 40
X2CrNiMo18-15-4 1.4438 C 8 240 270 550/700 35
H 13.5 220 260 550/700 35
P 75 220 260 520/720 40
X1CrNiMoCuN24-22-8 1.4652 C 8 430 470 750/1000 40
H 13.5 430 470 750/1000 40
P 75 430 470 750/1000 40
X1CrNiSi18-15-4 1.4361 P 75 220 260 530/730 40
X11CrNiMnN19-8-6 1.4369 C 4 340 370 750/950 35
X6CrMnNiCuN18-12-4-2 1.4646 C 8 380 400 650/850 30
X12CrMnNiN17-7-5 1.4372 C 8 350 380 680/780 45
H 13.5 330 370 680/880 40
P 75 330 370 750/950 40
X2CrMnNiN17-7-5 1.4371 C 8 300 330 650/850 45
H 13.5 280 320 650/850 45
P 75 280 320 630/830 35
X9CrMnNiCu17-8-5-2 1.4618 C 8 230 250 540/850 45
H 13.5 230 250 520/830 45
P 75 210 240 520/830 45
X12CrMnNiN18-9-5 1.4373 C 8 340 370 680/880 45
H 13.5 320 360 680/880 45
P 75 320 360 600/800 35
X8CrMnCuNB17-8-3 1.4597 C 8 300 330 580/780 40
H 13.5 300 330 580/780 40
X8CrMnNi19-6-3 1.4376 C 4 400 420 600/900 40
H 13.5 400 420 600/900 40
X1NiCrMoCu31-27-4 1.4563 P 75 220 260 500/700 40
X1CrNiMoCuN25-25-5 1.4537 P 75 290 330 600/800 40
X1CrNiMoCuN20-18-7 1.4547 C 8 320 350 650/850 35
H 13.5 300 340 650/850 35
P 75 300 340 650/850 40
X1CrNiMoCuNW24-22-6 1.4659 P 75 420 460 800/1000 40
X1NiCrMoCuN25-20-7 1.4529 P 75 300 340 650/850 40
X2CrNiMnMoN25-18-6-5 1.4565 C 8 420 460 800/950 30
H 10 420 460 800/950 30
P 40 420 460 800/950 30

Related Articles

  1. Chemical composition of stainless steel flat products for general purposes to BS EN 10088-2
  2. Ambient temperature mechanical properties of ferritic stainless steel flat products to BS EN 10088-2
  3. Ambient temperature mechanical properties of martensitic stainless steel flat products to BS EN 10088-2
  4. Ambient temperature mechanical properties of precipitation hardening stainless steel flat products to BS EN 10088-2
  5. Ambient temperature mechanical properties of austenitic-ferritic (duplex) stainless steel flat products to BS EN 10088-2

Related Links

  1. Suppliers of Stainless Steel Flat Products
Đặt hàng online tại: https://kimloaig7.com/

One thought on “Tính chất cơ học của thép không gỉ Austenit theo tiêu chuẩn BS EN 10088-2

  1. Pingback: Inox - Thép không gỉ (Toàn tập) - Kim Loại G7 0888 316 304

Comments are closed.